AYDINLATMA METNİ

Akcan Hukuk ve Danışmanlık AYDINLATMA METNİ ; müvekkillerinin, iş ortaklarının ve irtibat halinde bulunduğu diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğini hususuna önem vermektedir. Akcan Hukuk ve Danışmanlık; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu (“Kanun”) uyarınca işlemekte olduğu kişisel veriler bakımından veri sorumlusu olarak addedilmektedir. Bu kapsamda basta özel hayatin gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla tarafımız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Akcan Hukuk ve Danışmanlık, Avukatlık Kanunu uyarınca yürütmekte olduğu hukuki hizmet ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sizlere tam ve doğru hizmet sağlamak üzere kişisel verilerinize ihtiyaç duymaktadır. Kişisel veriler, tarafımızca sağlanacak hukuki hizmetten faydalanmak üzere; elektronik posta, telefon görüşmesi, fiziksel yöntemler vb benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak veya Kanun’da belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Genel veya özel nitelikli kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan sebep ve amaçlarla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket birimleri, ofisleri, internet sitesi, sınırlı erişim yetkisi bulunan online bilgi havuzu ile yasal azami süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek sürelere uygun olarak yurt içinde yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza edilme, işlenme, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, aktarılma, transfer ve kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere tabi tutulmaktadır.
Tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve tarafımıza iletildiği ölçüde güncel, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında sınırlı ve ölçülü olarak ve ayrıca Avukatlık Kanunu hükümleri uyarınca, KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” şartlarına dayalı olarak işlenmekte, kaydedilmekte ve ilgili kurumlar ile paylaşılmaktadır.
Diğer yandan kişisel verileriniz, Akcan Hukuk ve Danışmanlık tarafından sunulan hukuki hizmetlerden sizleri faydalandırmak ve Avukatlık Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için gerekli çalışmaların hukuk birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerin kullanılması, iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması ve sunulmakta olan hukuki hizmetlerin sürekliliğinin ve güvenliğinin sağlanması, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması vb. hususların takibi amacıyla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, haklarınıza halel gelmeyecek şekilde ve meşru amaçlarla, işlendiği amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı ve yine bu amaçlar dahilinde mevzuatta belirtilen sürelere uygun bir şekilde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İletmiş olduğunuz kişisel verileriniz sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde Akcan Hukuk ve Danışmanlık bünyesinde istihdam edilen avukat ve çalışanları ve süreçlerin takibi esnasında paylaşılması gereken üçüncü kişiler dışında başkaca üçüncü kişilere açıklanmamakta veya aktarılmamaktadır. Ancak, Avukatlık Kanunu hükümleri ve yasadan doğan yükümlülükler halinde, kamu kurumları, mahkemeler, denetleyici kurumlar vb. idari kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde, Kanun’un 8. Maddesine uygun olarak veri sahibinin de bilgisi ve onayı dahilinde yukarıda yer alan kurumlar ile paylaşılabilmektedir. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize başvurma hakkınız bulunmaktadır.

Veri Sahibinin Hakları
T.C. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Akcan Hukuk ve Danışmanlık bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup işbu Aydınlatma Metni ile Akcan Hukuk ve Danışmanlık söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanıldığı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir.
Kişisel veri sahipleri KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:
• Kişisel Veriler’inin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel Veriler’inin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’inin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel Veriler’inin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
• KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’ inin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Veriler ’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel Veriler’inin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme
haklarına sahiptirler.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı yazılı ve ıslak imzalı olarak Mavişehir Mah. Aziz Nesin Bulvarı Flamingo Sitesi Blk 15 D:05 Karşıyaka İzmir adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya info@akcanlaw adresine güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak Akcan Hukuk ve Danışmanlık sisteminde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.

İzmir Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu
BASARI DETAYLARDA SAKLIDIR

Bize Ulaşın

Yalı Mah. 6523. Sok. Park Yaşam Merkezi No:32C, Karşıyaka-İzmir

0530 300 07 40
info@akcanlaw.com

Get Connected

©2023 Wippel Software Tüm Hakları Saklıdır.